Projectes: Recerca

2020

Dones i persones no binàries en bici: Estudi de Mobilitat Ciclista a Barcelona
des d’una perspectiva feminista 

 • Autora: Sara Ortiz Escalante
 • Tipus d’investigació: Projecte de Investigació-Acció-Participació
 • Institució: Ajuntament de Barcelona

Resum:

Aquest informe recopila els principis resultats de l’estudi de mobilitat ciclista amb
perspectiva feminista que Col·lectiu Punt 6 ha realitzat la segona meitat de 2020 a la ciutat
de Barcelona. Aquest estudi és la continuació del primer estudi que es va realitzar l’any 2019
amb l’objectiu de visibilitzar i obtenir dades quantitatives i qualitatives sobre l’ús de la
bicicleta per part de les dones i persones no binàries a Barcelona, ja que a la ciutat i des de
les institucions fins ara no s’havien recollit dades substancials al respecte.

Aquest estudi contribueix a la producció de coneixem de la mobilitat ciclista que existeix en
el nostre i en altres territoris. D’estudis realitzats en d’altres territoris ja se’n conclou que les
dones tenen diferent patrons de mobilitat ciclista1.

Informe: Informe Mobilitat Ciclista a Barcelona des d’una perspectiva feminista

2019

Dones en bici: Diagnòstic participat de l'ús de la bicicleta amb perspectiva de gènere 

 • Autora: Sara Ortiz Escalante
 • Tipus d’investigació: Projecte de Investigació-Acció-Participació
 • Institució: Ajuntament de Barcelona

Resum:

La majoria de dades sobre l'ús de la bicicleta a Barcelona són dades quantitatives, que com a molt recullen l'ús d'aquest mitjà de transport segregat per sexe. D'aquests estudis s'entreu que la majoria de persones usuàries de bicicleta són homes. En l'estudi de "30diesAMBbici" que s'ha portat a terme des de l'Ajuntament de Barcelona amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el suport del Bicicleta Club de Catalunya i de l'App Ciclogreen, es documenta que "Les dones pedalen una mica menys: registren de mitjana 2 desplaçaments menys que els homes, recorren un km menys i van 2 km/h més a poc a poc. Per hores, no es veuen diferències significatives entre homes i dones."

L'objectiu del projecte és elaborar un diagnòstic participat i propositiu sobre l'ús de la bicicleta per part de les dones a Barcelona. El diagnòstic recollirà dades quantitatives i qualitatives a través de l'elaboració d'una enquesta que reculli informació sobre l'ús de la bicicleta a la ciutat amb una perspectiva de gènere interseccional, tres tallers participatius en tres zones diferents de la ciutat que
permeti ampliar el diagnòstic de manera qualitativa per saber quins elements de la xarxa de bicicleta, la infraestructura, l'accessibilitat o de percepció condicionen l'ús de la bicicleta per part de les dones, així com elaborar propostes i recomanacions per tal de facilitar l'ús de la bicicleta per part de les dones.

Informe: DONES I PERSONES NO BINÀRIES EN BICI Estudi de Mobilitat Ciclista a Barcelona des d’una perspectiva feminista

Infografia: Dones i persones no binàries infografia

Proyectos-2018-Punt-6

Viure la utopia. Aprenentatges per a la gestió de la vida quotidiana.

 • Autora: Roser Casanovas
 • Tipus d’investigació: Tesina Màster Oficial d’Urbanisme
 • Institució: ETSAB-UPC

Resum:

L’objectiu principal és estudiar què aporten les utopies en la millora de la vida quotidiana de les persones en un nou ordre social i un nou ordre físic. En aquesta tesina es vincula les utopies i les distòpies urbanes actuals. Després de fer una revisió de les utopies del segle XIX a Europa i a EE.UU., la investigació s’enfoca en com es materialitzen aquestes utopies. En particular, para atenció en aquelles utopies centrades en la millora de la vida quotidiana, i en aquelles propostes des d’una mirada femenina/feminista. Després d’analitzar les utopies, la investigació analitza com una de les més grans utopies del s. XIX, la ciutat jardí, es converteix en distòpia, essent el suburbi nord-americà el màxim exponent. Amb l’objectiu de recuperar aquests suburbis homogenis i sense urbanitat, s’analitzen les estratègies que utilitza el New Urbanism, posant-les en context català a partir de l’experiència de Postsuburbia i de la seva aplicació a la comarca del Garraf, com a exemple de possibles propostes de millora de les urbanitzacions en el nostre territori. L’objectiu és com convertir la distòpia en utopia de nou.

Proyectos-2017-Punt-6-150x150

Viure la utopia. Aprenentatges per a la gestió de la vida quotidiana.

 • Autora: Roser Casanovas
 • Tipus d’investigació: Tesina Màster Oficial d’Urbanisme
 • Institució: ETSAB-UPC

Resum:

L’objectiu principal és estudiar què aporten les utopies en la millora de la vida quotidiana de les persones en un nou ordre social i un nou ordre físic. En aquesta tesina es vincula les utopies i les distòpies urbanes actuals. Després de fer una revisió de les utopies del segle XIX a Europa i a EE.UU., la investigació s’enfoca en com es materialitzen aquestes utopies. En particular, para atenció en aquelles utopies centrades en la millora de la vida quotidiana, i en aquelles propostes des d’una mirada femenina/feminista. Després d’analitzar les utopies, la investigació analitza com una de les més grans utopies del s. XIX, la ciutat jardí, es converteix en distòpia, essent el suburbi nord-americà el màxim exponent. Amb l’objectiu de recuperar aquests suburbis homogenis i sense urbanitat, s’analitzen les estratègies que utilitza el New Urbanism, posant-les en context català a partir de l’experiència de Postsuburbia i de la seva aplicació a la comarca del Garraf, com a exemple de possibles propostes de millora de les urbanitzacions en el nostre territori. L’objectiu és com convertir la distòpia en utopia de nou.

El gènere de l’espai: qualitat de vida urbana des d’una perspectiva feminista.

 • Autora: Blanca Valdivia Gutiérrez 
 • Tipus d’investigació: Tesi doctoral (en curs)
 • Institució: ETSAB-UPC

Resum:

La planificació urbana s’ha desenvolupat des d’una perspectiva androcèntrica, s’han establert prioritats sense tenir en compte la diversitat de subjectes, les seves necessitats i experiències. Com a resultat d’aquesta planificació jeràrquica la qualitat de vida no és homogènia per a tota la població.

L’objectiu principal és analitzar el gènere com a índex en la qualitat de vida dels entorns urbans.

La hipòtesi sosté que la qualitat de vida en els entorns urbans és diferent per a homes i dones, ja que:

 • Els rols de gènere estructuren la vida de les persones, que afecta els diferents aspectes de la vida quotidiana (activitats i tasques, distribució del temps, les percepcions,...)
 • L’existència d’una planificació i disseny urbà androcèntrica que dificulta les tasques reproductives i de cura i tenir un cos sexualitzat femení.

La ciutat com a suport físic i escenari de la vida quotidiana ha de proporcionar les condicions essencials (materials o immaterials) per satisfer les necessitats de totes les persones. No obstant això, el disseny androcèntric de l’espai fa que no totes les persones puguin satisfer igual les seves necessitats quotidianes.

Els treballs sobre urbanisme i gènere ens indiquen que existeixen diferencies en la vida quotidiana de les dones i homes a la ciutat. Per poder eradicar d’una forma més efectiva les desigualtats en el dret a la ciutat és necessari tenir dades específiques que diagnostiquin i quantifiquin les diferències.

En la tesi s’ha aprofundit en el concepte de qualitat de vida, deconstruint-lo i refent-lo des de la perspectiva de gènere, això ha servit per desenvolupar un model conceptual sobre qualitat de vida des de l’enfocament de gènere compost per diferents elements i dimensions. A partir d’aquest model conceptual s’han elaborat indicadors per avaluar la qualitat de vida d’homes i dones en dos barris de Barcelona.

Més informació aquí.

Dones transgressores d’espais i temps. La vida quotidiana diürna i nocturna de les dones que treballes a la nit.

 • Autora: Sara Ortiz Escalante
 • Tipus d’investigació: Tesi doctoral (en curs)
 • Institució: University of British Columbia
 • En coordinació amb: Col·lectiu Punt 6, Fundació Àmbit Prevenció, Secretaria de la Dona de CC.OO. del Barcelonès i Baix Llobregat, Grup de Dones Treballadores de Nit de l’Hospital de Bellvitge, Ca la Dona i Irídia.

Resum:

Aquest projecte analitza com la planificació urbana afecta a la vida quotidiana de les dones que treballen a la nit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En concret, s’enfoca en el com la percepció de seguretat de les dones i les opcions de mobilitat condicionen el seu dret a la ciutat a la nit. A través de l’ús de la metodologia investigació-acció participativa feminista, 24 treballadores de la nit de diferents sectors d’activitat són co-investigadores en aquest projecte.
Més informació aquí

s-Proyectos-2014-Punt-6-150x150

Urbanisme per a la vida quotidiana: Indicadors d’anàlisi i avaluació urbana a escala de barri.

 • Autora: Adriana Ciocoletto
 • Tipus d’investigació: Tesis Doctoral
 • Institució: ETSAB-UPC

Resum:

L’objectiu principal és incorporar la vida quotidiana en l’urbanisme a través d’una metodologia qualitativa d’anàlisi i avaluació urbana a escala de barri des de la perspectiva de gènere.  La investigació inclou l’anàlisi teòrica i crítica de la bibliografia de referència i l’anàlisi crítica de la pràctica urbanística vigent a Catalunya. Per altra banda, inclou l’aplicació d’indicadors urbans en estudis de cas amb dades primàries extretes amb tres tècniques qualitatives: l’observació participant dels usos de l’espai urbà, dinàmiques participatives i entrevies semiestructurades amb persones usuàries i tècniques. La investigació recomana la introducció d’eines d’avaluació com les auditories de gènere en l’urbanisme que analitzen les condicions especials a escala de barri des de l’experiència de les persones.

Més informació aquí i aquí.

Projectes Punt 6 2010

La gestió de la vida quotidiana en les colònies tèxtils catalanes. Una aproximació de gènere.

 • Autora: Roser Casanovas
 • Tipus d’investigació: Tesina Màster Laboratori de l’habitatge del segle XXI, FPC-UPC
 • Institució: ETSAB-UPC

Resum:
Les colònies industrials són un model d’assentament característic de la industrialització a Europa, i també a Catalunya, que van generar un model urbanitzat amb una nova organització social en un nou espai físic. Aquestes noves agrupacions van construir-se de nova planta al voltant de la fàbrica, i estaven dotades d’aquelles infraestructures necessàries per nuclis autònoms. Aquest article és una aproximació de gènere a les colònies industrials i a les tèxtils en particular perquè van ser una de les indústries més pròsperes a Catalunya i a on la mà d’obra femenina va ser més nombrosa. S’analitza com era el funcionament de la vida quotidiana de les famílies que l’habitaven tenint en compte la divisió de rols. Es posa especial èmfasi al paper que van tenir les dones en aquest nou desenvolupament social, per a poder visibilitzar la doble jornada laboral que assumien les obreres en la fàbrica i en la llar, ja que la història ha obviat que les dones hem realitzat sempre un treball dins i fora de casa.

Més informació: aquí.