Procés Participatiu del Desenvolupament del Centre de Lliçà d’Amunt


Foto: Taller amb adolescència

Foto: Taller amb joves

L’objectiu d’aquest procés participatiu va ser recollir i contemplar la diversitat de necessitats i propostes, tant del conjunt de la ciutadania de Lliçà d’Amunt com dels agents més estretament implicats, amb la voluntat de considerar-los en la definició de la proposta de desenvolupament urbanístic dels sectors PMU-1 i PMU-2 per a configurar el futur centre urbà del municipi.

Es va dissenyar un procés participatiu en tres fases (Informativa, Propositiva i Retorn de Resultats) des d’una perspectiva de gènere, on es van dur a terme activitats participatives amb adolescència, joves, i entitats del municipi per a realitzar propostes en relació amb quatre temes: Habitatge i activitats econòmiques, Espai Públic i Xarxa de Mobilitat, Equipaments i serveis i Usos del Patrimoni). Després de la realització participativa de propostes, va haver-hi un retorn per part de l’INCASÒL per explicar aquelles propostes que es podien incorporar en el projecte.

Any: 2018

Clienta: INCASÒL

Compartir