icon

Formació i sensibilització

Accions formatives i de sensibilització sobre urbanisme feminista, mobilitat, habitatge, metodologies participatives i dimensió espacial de les cures des d’una perspectiva de gènere interseccional.

icon

Acció i participació comunitària

Processos participatius per a identificar les diferents necessitats de la comunitat en relació amb els usos i configuració de l’espai. En cada projecte s’evidencia el vincle entre la configuració física i funcional dels espais i la vida quotidiana.

icon

Recerca

Estudis o recerques sobre diferents temàtiques en l’àmbit dels estudis urbans, territorials i de mobilitat que combinen mètodes qualitatius, quantitatius i recerca acció-participativa des d’una perspectiva feminista interseccional.

icon

Assessorament i consultoria

Assessorament per a la integració de la perspectiva de gènere en plans, programes i projectes (mobilitat, espais públics, equipaments, habitatge, planejament…)

icon

Diagnòstic i auditories

Anàlisi d’un espai o territori concret (barri, municipi, escala supramunicipal) per a avaluar de manera integral els aspectes socials, físics i funcionals des d’una perspectiva de gènere interseccional.

icon

Transformació i intervenció d’espais

Intervencions temporals o permanents de l’espai amb la participació de la comunitat. L’objectiu és transformar l’espai per a possibilitar usos i relacions no hegemònics.