Pla d’Acció per a l’Ordenació Urbanística des de la perspectiva de gènere i feminista – Reus


Foto: Mapa con las 10 propuestas.

L’objectiu de l’encàrrec era desenvolupar un Pla d’Acció que aportés una perspectiva feminista als documents del planejament general i dels projectes vinculats amb via pública. 

La metodologia que s’ha utilitzat va ser una combinació d’anàlisi documental, observacions, dos tallers participatius i tres recorreguts exploratoris per diferents barris del municipi.

El Pla d’Acció ha determinat 10 directrius per a l’ordenació urbanística del municipi de Reus, des de la perspectiva de gènere: cures, habitabilitat, percepció de seguretat, autonomia econòmica de les dones, enfortiment comunitari, i xarxes de mobilitat. A partir de les directrius, s’han proposat 11 actuacions en llocs concrets de la ciutat 

Any: 2021

Clienta: Ajuntament de Reus

Compartir